پرسشنامه همگرایی گروهی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش همگرایی گروهی دبیران از پرسشنامه محقق ساخته که دارای ۱۶ سؤال است و مؤلفه های همگرایی گروهی که عبارتند از: جذابیت، همکاری، شباهت، روابط و نزدیکی افراد گروه را می سنجد، استفاده شده است.

سئوالات این پرسشنامه پنج مؤلفه همگرایی گروهی کینکید را در قالب شانزده پرسش به صورت پنج گزینه ای (خیلی موافق، موافق، نه موافق/نه مخالف، مخالف، خیلی مخالف) مورد سنجش قرار می دهد.

به گزینه خیلی موافق که در یک طرف ردیف قرار گرفته ۵ یعنی بیشترین امتیاز و به گزینه خیلی مخالف که در طرف دیگر قرار دارد کمترین امتیاز یعنی ۱ تعلق می گیرد.

مشخصات پرسشنامه همگرایی گروهی

شماره پرسش ها

تعداد پرسش ها

مؤلفه ها مربوطه

همگرایی

۲

علاقه افراد به پیوستن و ماندن در گروه

جذابیت

۴

داشتن عقاید، ارزشها و نگرشهای مشترک

شباهت

۳

کمک اعضای گروه به یکدیگر

همکاری

۳

صمیمیت و دوستی بین اعضای گروه

نزدیکی

۴

تعامل و تأثیر و تأثر افراد گروه با یکدیگر

روابط

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۶

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …