پرسشنامه هم وابستگی هالیوک

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک[۱]:

دیر و روبرت[۲](۲۰۰۰) این پرسشنامه را به منظور اندازه گیری ویژگی های هم وابستگی افراد ساختند. پرسشنامه دارای ۱۳ گزینه و ۳ خرده مقیاس ایثار خود[۳]، تمرکز بر خارج از خود[۴]،  و واکنش گری[۵] است که با مقیاس لیکرت در یک طیف ۵ گزینه ای طبقه بندی شده است. سه خرده مقیاس عبارتند از :

  • ایثار خود: که تمایل به توجه به نیازهای دیگران بیش از نیازهای خود را نشان می دهد.
  • تمرکز بر خارج از خود: تمایل به اینکه چگونه شخص از چشم دیگران دیده می شود.
  • واکنش گری: که تمایل فرد به واکنش در برابر رفتارهای دیگران به جای عمل کردن به شیوه ی خود را می سنجد.

در پژوهش دیر(۲۰۰۰) نیز با روش بازآزمایی بعد از سه هفته مقدار آلفای کرونباخ در مقیاس کلی ۸۸/۰ گزارش شد. همچنین شریفی(۱۳۸۴) در پژوهش بر روی زنان با روش بازآزمایی، ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس کلی ۸۷/۰ و برای هر سه خرده مقیاس به ترتیب ۸۸/۰، ۷۵/۰، ۸۴/۰ به دست آورد. اسکیان، عابدی و چنگیزی(۱۳۸۷) بر روی دانشجویان برای مقیاس کلی هم وابستگی ۸۲/۰ و برای خرده مقیاسها به ترتیب ۷۶/۰، ۸۱/۰، ۶۰/۰ گزارش کردند. برای تعیین روایی سازه ی این ابزار از تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی همراه با چرخش واریماکس استفاده شد.

در تحلیل داده های پرسشنامه در این مطالعه مقدار ضریب شاخص کفایت نمونه گیری (KMO) و آزمون کرویت بارتلت نشان از وجود شواهد کافی برای اجرای روش تحلیل عاملی دارد. مقدار ضریب KMO؛ ۷۹/۰ و مقدار خی آزمون کرویت بارتلت ۱۰۷۳ محاسبه شد که در سطح P<0/0001 معنی دار بوده است. برای تعیین تعداد عوامل از معیارهای نمودار اسکری استفاده شد. بدین صورت با توجه به شیب نمودار عومال آشکار شده در شیب تند نزولی به عنوان عوامل اصلی قلمداد شد و عوامل اصلی نادیده انگاشته شد که به صورت موازی در محور خط شیب قرار گرفتند. سپس از روش چرخش واریماکس برای تعیین بارگذاری عاملی هر گویه بر هر عامل با حفظ بارگذاری عاملی بیش از ۳۰/۰ استفاده شد. نتایج تحلیل ………..

 

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک
هم وابستگی

Anchorمشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: اندازه گیری ویژگی های هم وابستگی افراد

تعداد ابعاد و مولفه ها: ۳

مولفه ها: مقیاس ایثار خود، تمرکز بر خارج از خود،  و واکنش گری

تعیین مولفه ها:

روایی و پایایی :

روش نمره گذاری:

قالب فایل: WORD

منبع:

تعداد سوالات: ۱۳

تعداد مقالات همراه : ۱

پرسشنامه اصلی به لاتین:

[۱] -Holyock Codependency Index (HCI)

[۲] -Dear & Roberts

[۳] – self sacrifice

[۴] – external focus

[۵] – reactivity

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …