پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران

پرسشنامه هوش معنوی:

پرسشنامه هوش معنوی توسط بدیع و همکاران (۱۳۸۹) طراحی شده که برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شده است. فرم پرسشنامه در ابتدا شامل ۷۲ سوال بوده که بعد از تحلیل عاملی، ۳۰ سئوال روی هیچ کدام از چهار عامل «زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی»، « خودآگاهی و عشق و علاقه »، « پرداختن به سجایای اخلاقی » و « توانایی مقابله و تعامل با مشکلات » قرار نگرفته و در نتیجه حذف شدند. در کل این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد رفتار شهروندی افراد (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه …..

این پرسشنامه دارای ۴۲ سوال در چهار حیطه است.

چهار حیطه پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران:

حیطه اول: تفکر کلی و بعد اعتقادی (۱۲ سوال)

حیطه دوم: توانایی مقابله و تعامل با مشکلات (شامل ۱۵ سوال)

حیطه سوم: پرداختن به سجایای اخلاقی (شامل ۸ گویه)

حیطه چهارم: خودآگاهی و عشق  و علاقه (شامل ۷ گویه).

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای از کاملا موافق: ۵ ، موافق: ۴، تاحدودی: ۳، مخالف: ۲، کاملا مخالف ۱ نمره دهی می شود.

پرسشنامه هوش معنوی بدیع.

هدف: بررسی مولفه های هوش معنوی (زمینه تفکر کلی و بعد اعتقادی، توانایی مقابله و تعامل با مشکلات، خودآگاهی و عشق و علاقه، پرداختن به سجایای اخلاقی)

ویژگی‌های فایل پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران:

تعداد سوال: ۴۲

قالب فایل: word

تعداد مولفه: ۴

شیوه نمره گذاری:

روایی و پایایی:

تفسیر:

منابع:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …