پرسشنامه هوش هیجانی برادبری

هوش هیجانی[۱] یک سازه چندبعدی است و در برگیرنده ی تعامل بین هیجان و شناخت است که منجر به کارکردی سازشی می شود(۱). مایر، سالوی و کارسو[۲] هوش هیجانی را در برگیرنده چهارتوانایی به هم پیوسته می دانند که شامل ادراک هیجان در خود و دیگران، استفاده از هیجان ها برای تسهیل تصمیم گیری، درک هیجان و مدیریت هیجان می باشد(۲). از سوی دیگر، بار-ان[۳] هوش هیجانی را مجموعه مرکبی از خودآگاهی هیجانی و مهارتها و ویژگی های دیگر می داند که بر موفقیت فرد در مقابله با فشارها و خواسته های محیط تاثیر می گذراند(۳). پژوهش های انجام شده در مورد هوش هیجانی نشان داده اند که هوش هیجانی عامل موثر و تعیین کننده ای در برآینده های زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین فردی و به طور کلی در کارکرد سلامت می باشد(۴). هوش هیجانی با سلامت روانی همبستگی مثبت و با اختلالات روانی همبستگی منفی دارد. شوت، مالوف، تورتینسون، هولار و روک[۴] در یک فراتحلیل که ۴۴ پژوهش را مورد بررسی قرار داده بودند به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سلامت روانی رابطه دارد(۵). هوش هیجانی با رضایت از زندگی و کیفیت زندگی و تعاملا اجتماعی رابطه مثبت و با احساس تنهایی و افسردگی رابطه ی منفی دارد(۶-۸). بارآن گزارش کرد که هوش هیجانی با روان آزردگی و افسردگی رابطه منفی و با برون گرایی، گشودگی نسبت به تجارب جدید، قابل پذیرش بودن، رضایت مندی از زندگی و توانایی شناختی رابطه ی مثبت دارد(۳). به علاوه پژوهشهای مختلف نقص در تنظیم هیجانات و هوش هیجانی را در برخی اختلالات از جمله اختلال شخصیت مرزی[۵](۹-۱۱)، اختلال شخصیت اسکیزوتایپال(۱۲). اسکیزوفرنی(۱۳)، افسردگی(۱۸، ۱۴-۲) و اختلالات اضطرابی(۱۸-۲۳) نشان داده اند. در واقع، ارتباط بین هوش هیجانی که با مقیاس رگه های فراخلقی اندازه گیری می شود و متغیرهایی  مانند افسردگی، اضطراب و سلامت روانی و جسمانی کلی در بزرگسالان مورد بررسی قرار گرفته است. افرادی که توجه بیشتری به هیجانات خود دارند و افرادی که در وضوح هیجانی نمرات پایین تری می گیرند و افرادی که عنوان می کنند که نمی توانند حالات هیجانی خود را تنظیم کنند، در بسیاری از مقیاسهای مرتبط با هوش هیجانی، سازگاری هیجانی ضعیفی را نشان می دهند(۱۸، ۱۷). بر عکس، افرادی که وضوح هیجانی بیشتری را گزارش می کنند و توانایی بیشتری برای تنظیم هیجان های خود دارند، سطوح بالاتری از عزت نفس را که شاخص مهمی از سلامت روانی است، نشان می دهند(۱۸، ۲۴).

یادآوری: همراه فایل پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری سوالات لاتین پرسشنامه نیز قرار دارد.

تعدادی از سوالات پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری:

۱-به توانایی های خود اعتماد دارید.

۲-انتقاد را می پذیرید.

۳-منظور یا احساس خود را به دیگران توضیح می دهید.


[۱] – Emotional Intelligence

[۲] – Mayer, Salovy and Caruso

[۳] – Bar-ON

[۴] – Schutte, Malouff, Thorsteinsson, Bhuller and Rooke

[۵] – Borderline Personality Disorder

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …