پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ

Anchorاصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال ۱۹۹۰ و به عنوان نوعی از هوش اجتماعی توسط مایر و سالوی مطرح شد. سالوی و مایر(۱۹۹۰) هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات شمردند که فرد را قادر می سازد تا مشکلاتش را حل کند. آنها در سال ۱۹۹۳ اعلام کردند که سه بعد توجه، بیان و تنظیم هیجان، شاخصهای بنیادین هوش هیجانی هستند و بالاخره در سالهای اخیر سالووی، مایر و همکارانش طی یک سری از پژوهشها به تکمیل نظریات خود پرداخته و مدل توانایی هوش هیجانی را ارئه کرده اند که در چهارچوب یک الگوی سازمان یافته به اندازه گیری و ارائه تعریفی اختصاصی تر از مولفه های هوش هیجانی پرداخته است.

در الگوی توانایی، ساختار هوش به چهار شاخه اصلی تقسیم می گردد:

۱-ادراک، ارزیابی و ابراز هیجان

۲- تسهیل هیجانی تفکر و اندیشه

۳-فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی و به کار گیری دانش هیجانی

۴-نظم بخشی و تنظیم هیجان

که هر کدام از این طبقات خود شامل چندین مولفه جزئی تر و دقیقترند. این عامل در حیطه های بسیار دقیق متنوعی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

محققان تمایل دارند هوش هیجانی به عنوان فاکتوری که پتانسیل کمک به داشتن نگرشها ، رفتارها و نتایجی مثبت تر دارد تلقی شود. شات و همکارانش (۲۰۰۲) اظهار دارند که هوش هیجانی می تواند به صورت مفهوم صلاحیت و یا توانایی و یا یک ویژگی شخصیتی مفهوم سازی شود . پژوهش حاضر هوش هیجانی را به عنوان صلاحیتی درنظر گرفته است که انتظار می رود نگرش های مثبت نسبت به کار و رفتارهای مثبت و نتایج بهتر را تقویت کند.

هوش هیجانی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی است که شامل توانایی نظارت بر خود شخص و احساسات و عواطف دیگران می شود تا در میان آنها متمایز شود و از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال شخص استفاده شود. پس از آن مایر و همکارانش (۱۹۹۹) برای دسترسی و ایجاد احساسات ،کمک به افکار، درک احساسات و دانش عاطفی و تنظیم واکنشی احساسات به منظور ترویج رشد عاطفی و فکری، هوش هیجانی را به عنوان توانایی درک احساسات مفهوم سازی کرده اند.

وانگ و لا (۲۰۰۲) و مایر و همکاران (۱۹۹۹) هوش هیجانی را به عنوان مجموعه ای از مهارت های مرتبط با “توانایی درک دقیق، ارزیابی و بیان احساسات ؛ توانایی دسترسی و / یا تولید احساسات زمانی که آنها اندیشیدن را تسهیل می کنند ؛ توانایی درک احساسات و دانش عاطفی؛ و توانایی تنظیم احساسات برای ترویج رشد عاطفی و فکری ” تعریف کرده اند. سالوی و مایر (۱۹۸۹)، مایر و همکاران (۱۹۹۹) و وانگ و لا(۲۰۰۲) هوش هیجانی را به عنوان چهار بُعد مجزا مفهوم سازی کرده اند.

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریاشرینگ. سه جوان دور هم که با خوشرویی به دوربین لبخند میزنند.

 پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ دارای ۵ زیر مقیاس است:

خودانگیزی(۷ سوال)، خودآگاهی(۸ سوال)، خودکنترلی(۷ سوال)، هوشیاری اجتماعی یا همدلی (۶ سوال) و مهارت اجتماعی(۵ سوال) و در کل دارای ۳۳ سوال می باشد. هر آزمودنی ۶ نمره جداگانه دریافت می کند که….

روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ در داخل فایل همراه توضیح داده شده است.

مولفه ها

شماره سوال

خود انگیزی

۲۱،۳۱،۲۶،۲۰،۱۵،۹،۱

خود آگاهی

۱۲،۲۷،۳۳،۳۲،۲۴،۱۴،۱۰،۶

خودکنترلی

۵،۳۰،۲۳،۱۸،۱۶،۱۱،۲

هوشیاری اجتماعی

۳،۴،۲۹،۲۵،۲۲،۱۷

مهارتهای اجتماعی

۱۳،۲۸،۱۹،۸،۷

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعریف مفهومی :

روایی و پایایی :

روش نمره گذاری:

ابعاد و مولفه ها: و مشخص شده است

قالب فایل: Word

منبع:

تعداد سوالات: ۳۳

تعداد مقالات همراه : ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …