پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا

مطالعات جدید امنیتی پس از شرایط جنگهای اول و دوم جهانی که نوع نگاه سخت افزاری به امنیت بر راهبردهای امنیتی جهان استیلا یافته بود، روزنه جدید را باز کردند که در آن عطف توجه به “هویت اجتماعی” در تعریف امنیت جایگاه ویژه ای باز کرد. از منظر این مطالعات، “امنیت اجتماعی شده” ناظر بر زمینه ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در تدوین راهبردهای امنیتی کشورها به عنوان مفهوم مرکزی نظریه های جدید قرار گرفت(بیات، ۱۳۸۸، ص. ۱۳۶).

گیدنز تشخص را همان مفهوم “خود” که طرفداران مکتب کنش متقابل نمادی برداشت می کنند، می داند. به تعبیر وی” تشخص همان مفهوم خود است که شخص آن را به عنوان بازتابی از زندگی نامه اش می پذیرد. تشخص، تداوم فرد در زمان و مکان می باشد”(گیدنز، ۱۳۷۷، ص. ۵۶). از نظر گیدنز هر چه جوامع به سمت تجدد و توسعه یافتگی می روند و اجتماعات انسانی بزرگتر و با روابط پیچیده تر حرکت می کنند و نظامها مجرد در آنها شکل می گیرند، “خود” و “هویت” افراد محدودتر می شود چرا که مکانیزمهای حفاظتی افراد ضعیف تر می شود. می توان گفت که تجدد، چهارچوب حفاظتی جوامع کوچک سنتی را از جاکنده و آنها را با سازمانهایی بزرگتر و غیرشخصی تر جانشین نموده است(گیدنز، ۱۳۷۷، ص. ۵۸). جنکینز، از نظریه پردازان هویت، بر این نظر است که می توان از یک الگوی هویت شناسی واحد برای فهم هویت فردی و هم برای درک هویت اجتماعی استفاده کرد. جنکینز معتقد است اگر هویت شرط ضروری برای حیات اجتماعی است، عکس آن نیز صادق است. هویت فردی-که در خویشتنی تجسم یافته-جدا از سپر اجتماعی دیگران معنادار نیست. افراد یگانه و متفاوت هستند، اما خویشتنی، به طور کامل در اجتماعی ساخته می شود. شکل گیری هویت فردی در فرآیندهای اجتماعی ریشه دارد. خویشتنی، انسان بودن، جنسیت و در برخی شرایط، خویشاوندی و قومیت، هویتهای اولیه هستند که در مراحل بعدی زندگی از هویتهای دیگر مستحکم تر و در برابر دگرگونی انعطاف پذیرترند(جنکینز، ۱۳۸۱، ص. ۳۷).

AnchorAnchorAnchorپرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا با توجه به دو بعد هویت فردی و جمعی برگرفته از نظریات ریچارد چنکینز (۲۰۰۸) توسط صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰ ) ساخته شده است. پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا خود گزارشی است و مشتمل بر ۲۰ گویه می­باشد که ۱۰ گویه دوم آن نشان دهنده بعد فردی و ۱۰ گویه اول نشاندهنده بعد جمعی است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه هویت اجتماعی:

۱- احساس تعلق به جامعه دارم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد.

۲- از مقبولیت اجتماعی لازم برخور دارم.

۳- توانایی توصیف خویشتن را دارم.

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …