پرسشنامه هویت بنیون و آدامز

Anchorپرسشنامه هویت بنیون و آدامز(۱۹۸۷)، مقیاسی ۶۴ ماده از نوع لیکرت شش درجه ای (۱= بسیار زیاد مخالفم، ۶=بسیار زیاد موافقم) و متشکل از چهار خرده مقیاس Anchorهویت موفق، دیررس، زودرس،  و سردرگم تشکیل شده است. هر خرده مقیاس شامل ۱۶ سوال است و دامنه هر یک از ۴ خرده مقیاس بین ۱۶ تا ۹۶ می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۶۴

تعداد مؤلفه ها: ۴ (هویت موفق، دیررس، زودرس و سردرگم)

تفکیک مؤلفه ها: دارد

روایی و پایایی:  دارد

روش نمره گذاری: دارد

منابع: دارد

تفسیر: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …