پرسشنامه هویت فردی

پرسشنامه هویت فردی

تعریف هویت و تاریخچه آن

خود و جامعه و تاریخش، نوع تلقی او را از “خود” رقم می زند. این تلقی از خود همان هویت است. “هویت” و “بحران هویت” از جمله واژه های پربسامد گفتمان های اخیر تعلیم و تربیت و علوم اجتماعی بوده است. تغییرات سریع و پرشتاب دهه های اخیر و دگرگونی هایی که در عرصه های مختلف اجتماعی جوامع رخ داده است، هویت و هویت یابی را با چالشها و بعضا بحران هایی مواجه کرده است.

هویت رابطه مستقیم و انطباق نسبتا جامعی با فرهنگ هر فرد و جامعه دارد. هویت تعریفی از کیستی افراد است که می توان بر اساس ارزشها، باورها، آداب، سنن، هنجارها و … از یک فرد یا جامعه ارائه کرد. هویت به معنای “چه کسی بودن” است، این که یک فرد یا گروه انسانی خود را چگونه می شناسد و می خواهد خود را چگونه بشناساند.

هویت پاسخی به نیاز طبیعی در انسان برای شناساندن خود به یک سلسله عناصر و پدیده های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی است(مجتهدزاده، ۱۳۸۱، ۶۶). هویت در این چارچوب، به مثابه نوعی احساس تعهد و تعلق عاطفی نسبت به اجتماع ملی است که موجب وحدت و انسجام می شود. هویت وجه تمایز بین “من”، “ما” با “غیر” و “دیگری ” است. این هویت احساساسی است که تعلق فرد به یک کشور، جامعه، نهاد و مجموعه خاص را نشان می دهد(نظری، باقری، ۱۳۹۱، ص. ۷۰).

ابعاد هویت

هویت در نظر اریکسون عبارت است از حالتی که فرد بتواند بین تصوری که از ثبات و یگانگی خود دارد و تصوری که دیگران از او دارند، هماهنگی ایجاد کند(اریکسون، ۱۹۶۰). چنین حالتی همراه است با تعهد به نقش های شغلی، ارزش ها و گرایش های جنسی(اریکسون، ۱۹۶۸).

مارسیا در تعریفی عینی تر، دست یابی به تعهد را اصلی ترین شاخص شناسایی هویت می داند و طبق نظر او عدم تعهد منجر به بحران هویت می شود. تعهد سرمایه گذاری در مجموعه ای از اعتقادات و باروها و یا یک شغل و حرفه است که طی آن نوجوان در آنچه قصد انجام آن را دارد یا درراهی که می خواهد وارد شود، بررسی مشخصی را انجام می دهد(مارسیا، ۱۹۷۷؛ به نقل از محمدی روزبهانی، ۱۳۷۸).

پرسشنامه بحران هویت احمدی یا هویت شخصی احمدی توسط احمدی (۱۳۷۸) در دانشگاه اصفهان ساخته شده است.

ابتدا احمدی معیارهای تشخیص بحران هویت را از کتابهای تشخیصی مشخص و سپس برای هر معیار سوالهایی با درجات کم تا زیاد طرح کرد.

پرسشنامه هویت فردی. خانم جوان با لبخند بر روی لب و کارت معرفی در دست. لوگوی آزمودنی و نام پرسشنامه در تصویر درج شده است.

این معیارها عبارت بودند از:

۱- اشکال در اهداف بلند مدت

۲-تردید در انتخاب شغل

۳-نداشتن الگوی مناسب برای رفاقت

۴- نامتناسب بودن رفتار جنسی

۵- اشکال در شناخت و معرفت دینی

۶- عدم توجه به ارزشهای اخلاقی

۷- رعایت نکردن تعهد اخلاقی

۸-اختلال در تنظیم وقت

۹- نداشتن الگوی مناسب برای تشکیل خانواده

۱۰- داشتن دید منفی نسبت به خود

به هر سوال نمره ۰ تا ۳ تعلق می گیرد.

نمره صفر نشانه نبودن اشکال هویتی و نمره ۳ نشان دهنده درجات شدید بحران هویت در فرد است. حداکثر نمره آزمون که نشان دهنده بالاترین بحران هویت است برابر با ………….

 

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

روایی و پایایی:

منابع:

روش نمره گذاری:

ابعاد و مؤلفه ها:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …