پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن

پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ شامل ۴۰ ماده دو عبارتی است که آزمودنی ملزم است یکی از دو جز هر ماده را حتما انتخاب کند. در ابتدای این مقیاس راهنمای آن درج گردیده است که به آزمودنی چگونه پاسخ دادن را متذکر می شود

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن یکی از ابزارهایی است که به منظور استفاده متخصصان و روانشناسان در زمینه ارزشیابی صفت هیجان خواهی تهیه و تدارک گردیده است. زاکرمن هیجان خواهی را به صورت صفتی تعریف کرده که ویژگی آن، جستجوی هیجان و تجربه متنوع، تازه، پیچیده و جدید و میل پرداختن به خطرهای بدنی، اجتماعی و مالی به خاطر خود این تجربه هاست. وی هیجان خواهی را دارای چهار بعد دانسته است:

۱-هیجان خواهی و ماجراجویی: میل به فعالیتهای بدنی که سرعت ، خطر و تازگی داشته باشند.

۲-تجربه جویی: جستجوی تجربه های نو به کمک مسافرت، موسیقی، هنر و یا سبک زندگی ناهمگون با اشخاصی که گرایشهای مشابه دارند.

۳-بازداری زدایی: تمایل به تکانشی بودن، سرکشی در برابر هنجارهای اجتماعی و ترجیح دادن موقعیتهای غیرقابل پیش بینی.

۴-حساسیت نسبت به یکنواختی: بیزاری از تجارب تکراری، کارهای عادی و افراد قابل پیش بینی.

افزون بر این، زاکرمن هیجان خواهی را به عنوان نیاز افراد بای رسیدن به یک سطح بهینه برانگیختگیو حفظ آن توصیف می کند. به عقیده زاکرمن، سطح بهینه برانگیختگی افراد هیجان طلب، بالاتر از افرادی است که این ویژگی را ندارند.


مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سوالات: ۴۰

کلید پرسشنامه :

تفکیک مولفه ها:

روش نمره گذاری:

تعریف مفهومی :

تاریخچه:

مقاله اصلی فارسی:

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …