پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)

Anchorوابستگی های ارزش خود به حیطه هایی اشاره می کند که موفق شدن یا شکست خوردن در آن حیطه ها، چخ به صورت واقعی و چه به صورت تصور شده، برای حرمت خود فرد ضروری و حیاتی است. به طوری که به دست آوردن موفقیت در حیطه هایی که حرمت خود فرد به آنها وابسته است، باعث افزایش حرمت خود او و شکست خوردن در آن حیطه ها، با کاهش حرمت خود فرد همراه است(کراکر و همکاران، ۲۰۰۳).

کراکر و همکارانش (۲۰۰۳) با مطالعه پیشینه حرمت خود، هفت حیطه اصلی و رایج وابستگی حرمت خود که در پیشینه مطرح شده بود را به عنوان حیطه های وابستگی حرمت خود برای دانشجویان در مقیاس وابستگی های ارزش خود مطرح کردند که عبارتند از: وابسته بودن حرمت خود به شایتسگی تحصیلی، عشق خدا، حمایت خانواده، پرهیزگاری، رقابت و برتری بر دیگران، داشتن ظاهری زیبا و تایید دیگران.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه وابستگی های ارزش خود به شرح زیر می باشد:

۱-وقتی فکر می­کنم که به لحاظ ظاهری جذاب به نظر می­رسم، احساس خوبی راجع به خودم پیدا می­کنم.

۲-ارزشی که برای خودم قائلم، وابسته به عشقی است که خداوند به من دارد.

۳-ارزشی که برای خودم قائلم ربطی به این ندارد که ظاهرم چگونه به نظر می­رسد.

منبع:

کراکر و همکاران(۲۰۰۳): در فایل ضمیمه منبع آورده شده است

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …