پرسشنامه ویژگی های شغل

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش ویژگیهای شغلی از پرسشنامه ویژگیهای شغلی که توسط ….. مورد پژوهش قرار گرفته است، استفاده شد. این پژوهشگر پرسشنامه را در مورد یک گروه ۵۰۰ نفری از معلمان مقطع متوسطه تهران اجرا و نتایج زیر را به دست آورده است. پایایی این پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کروبناخ معادل (۷۹/۰) گزارش شده است. در این تحقیق نیز برای بدست آوردن پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی کل، (۸۳/۰) و پایایی خرده آزمونها به ترتیب تنوع وظیفه:(۷۰/۰)، هویت وظیفه:(۶۱/۰)، اهمیت وظیفه:(۶۴/۰)، استقلال:(۸۱/۰) و بازخورد:(۶۷/۰) به دست آمد.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. شغل من مستلزم انجام کارهای گوناگون و استفاده از مهارتهای مختلف است.
  2. در این شغل می توان کار یا پروژه ها را از ابتدا ت انتها به پایان برسانم.
  3. شغل من در سازمان مهم، چالش برانگیز و هدفمند است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۲۵

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …