پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون

مقیاس‌های خودسنجی ممکن است با سازه مقبول نمایی اجتماعی تداخل پیدا کند. مقبول نمایی اجتماعی عبارت است از تمایل به پاسخ‌دهی به ابزارهای روان شناختی، بر اساس آن چه مقبول و دل خواه جامعه به نظر می رسد؛ به جای پاسخ‌دهی واقعی و ارائه تصویر واقعی از منش خود (کورسینی، ۱۹۹۹).

آکویینو و رید(۲۰۰۲) در تحقیق خود برای ساخت و اعتبار یابی مقیاس “اهمیت برای خویشتن اخلاقی” نشان دادند که پاسخ دهی مبتنی بر مقبول نمایی اجتماعی به مقدار پایینی با مقیاس هویت اخلاقی در ارتباط بود.

در واقع این تمایل وجود دارد که مقبول نمایی اجتماعی با مقیاس ها  رابطه نداشته باشد. در صورت وجود رابطه نیز لازم است اثر مقبول نمایی از تحقیقاتی که رابطه ی سازه مدنظر محقق و سازه ای دیگررا می سنجند، از رابطه تفیکیک شود (رجوع شود به آکویینو و رید، ۲۰۰۲).

بنابراین هر چند در تحقیق آکویینو و رید(۲۰۰۲) بین زیر مقیاسهای هویت اخلاقی و پاسخ دهی مبتنی بر مقبول نمایی اجتماعی ارتباط وجود داشت، نبود ارتباط بین مقبول نمایی اجتماعی با مقیاس هویت اخلاقی می تواند برای تایید روایی واگرا یا افتراقی مقیاس هویت اخلاقی مطلوب باشد(عظیم پور، نیسی، شهنی ییلاق و ارشدی، ۱۳۹۳).

مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند. در عقاید خود ثابت قدم هستند و تحت هر شرایطی پاسخ یکسان به سوالات می دهند، حتی اگر پاسخهای آنها طرد اجتماعی به دنبال داشته باشد.

گروهی دیگر طوری حرف می زنند که مورد تایید دیگران قرار بگیرند. اگر از آنها در مورد موضوع سوال شود طوری پاسخ می دهند که فکر می کنند دیگران دوست دارند آن طور پاسخ داده شود. سعی می کنند با قواعد و هنجارهای اجتماعی سازگاری نشان دهند و از طرد اجتماعی در امان بمانند.

مقیاس پذیرش اجتماعی مارلو-کراون یکی از معتبرترین مقیاس‌های سنجش پذیرش اجتماعی است. این آزمون دارای ۳۳ عبارت است و آزمودنی باید با انتخاب یکی از گزینه های بلی یا خیر موافقت یا مخالفت خود با هر یک از عبارت آن را مشخص نماید. پاسخ های آزمودنی ها به وسیله کلید مقیاس تطبیق داده می شود و جمع مطابقت پاسخ‌ها با کلید مقیاس نتیجه کلی را برای هر فرد مشخص می کند.

 

تفسیر و نمره گذاری مقیاس پذیرش اجتماعی:

پاسخ ها را با کلید مطابقت دهید و سپس نمره گذاری کنید و بعد از آن با سه طبقه زیر تفسیر نمایید.

۱-ص  ۲-ص ۳-غ  ۴-ص  ۵-غ  ۶-غ  ۷-ص  ۸-ص  ۹-غ  ۱۰-غ  ۱۱-غ  ۱۲-غ  ۱۳-ص  ۱۴-غ  ۱۵-غ  ۱۶-ص  ۱۷-ص  ۱۸-ص ۱۹-غ  ۲۰-ص  ۲۱-ص  ۲۲-غ  ۲۳-غ  ۲۴-ص  ۲۵-ص  ۲۶-ص  ۲۷-ص  ۲۸-غ  ۲۹-ص  ۳۰-غ  ۳۱-ص  ۳۲-غ  ۳۳-ص

نمرات بدست آمده از آزمون را در سه طبقه مورد تفسیر قرار می دهند:

۱-گروهی که پذیرش اجتماعی پایینی دارند: این گروه را کسانی تشکیل می دهند که نمره آزمون آنها بین صفر تا ۸ باشد و تقریبا یک ششم افراد در این محدوده قرار دارند. احتمال دارد این گروه به خاطر صداقت در پاسخگویی حاضر به عدم پذیرش اجتماعی باشند.

 

روایی و پایایی مقیاس پذیرش اجتماعی:

در تحقیق شرف الدین(۱۳۸۹) برای تعیین پایایی مقیاس یاد شده نیز از دو روش آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن مقیاس استفاده شده است که به ترتیب برابر ۷۰/۰ و ۶۷/۰ می باشد که بیانگر ضرایب قابل قبول می باشد…….

منابع:

عظیم پور، علی رضا؛ نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیجه و ارشدی، نسرین(۱۳۹۳).اعتباریابی مقیاس “اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی” برای دانشجویان. فصلنامه شخصیت و تفاوتهای فردی، سال سوم، شماره ۴، صص. ۱۹-۳۸….. 

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون.

مشخصات فایل پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون:

قالب فایل: word

نویسنده: مارلو و کران

روایی پایایی:

روش نمره گذاری:

منبع:

تفسیر:

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …