پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

AnchorAnchorAnchorدر سال ۱۹۹۲ پرسشنامه پرخاشگری را آرنولد اچ. باس و مارک پری تدوین کردند. پرسشنامه اولیه از شش عامل و ۵۲ سوال ساخته شده بود. آنها با ترکیب دو عامل تنفر و بدگمانی زیر عنوان عامل خصومت و حذف و تعدیل شماری از پرسشها به ۲۹ سوال و چهار عامل اصلی دست یافتند که ابعاد چهارگانه پرخاشگری فیزیکی(۹ پرسش)، پرخاشگری کلامی(۵ پرسش)، خشم(۷ پرسش)، خصومت(۸ پرسش) را می سنجد. پاسخها در این مقیاس بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت محاسبه می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاسها به دست می آید. پرسشنامه پرخاشگری با نمره کل سوالها، میزان پرخاشگری کلی را می سنجد و نمره های خرده مقیاسهای آن تجلی گوناگون پر خاشگری را نشان می دهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: سنجش ابعاد مختلف پرخاشگری(فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت)

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۹

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: ندارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …