پرسشنامه پردازش حسی

AnchorAnchorAnchorبرای اندازه گیری پردازشهای حسی و برنامه ریزی حرکتی از پرسشنامه های حسی  SPM دیانه ای و تاراجی(۲۰۰۷) که برای سنین ۶ تا ۱۲ سال ساخته شده است استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۷۵ گویه است. والدین یا مراقب سوالات را در فرمهایی که بر اساس مقیاس لیکرت درجه بندی شده با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می کند. این پرسشنامه دارای ۷ زیر مجموعه (مشارکت اجتماعی، پردازش بینایی، پردازش شنیداری، پردازش لمسی، تعادل و حرکت، طرح ریزی ایده ها و آگاهی بدنی) است( دیانه ای و تاراجی، ۲۰۰۷). تکمیل این پرسشنامه، حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به طول می انجامد. پرسشنامه SPM بر روی نمونه ۱۰۵۱ نفری از کودکان ۶ ساله اجرا شده و پایایی ضریب همسانی درونی ۸۶/۰ به دست آمد و پایایی بازآزمایی نیز ۹۷/۰ گزارش شد. بار دیگر نیز یک نمونه  ۳۰۶ نفری انتخاب و پایایی ضریب همسانی درونی آن ۸۹/۰ گزارش شد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: اندازه گیری پردازشهای حسی و برنامه ریزی حرکتی

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷۵

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: ندارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …