پرسشنامه پیش بینی عود یا بازگشت

Anchorاین آزمون دارای دو خرده مقیاس ۴۵ ماده ای می باشد که هر ماده در بردارنده موقعیتها یا حالتهایی است که برای یک فرد وابسته به مواد که در دوران ترک مواد قرار دارد، می تواند باعث ایجاد وسوسه و به تبع آن، میل به مصرف مواد گردد. آزمودنی بر اساس طیف لیکرت(با نمره گذاری ۰-۴) به این آزمون پاسخ می دهد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

تعداد سؤالات:  ۴۵

روایی و پایایی:  دارد

منابع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …