پرسشنامه پیوند والدینی پارکر-فرم فرزند

Anchorابزار پیوند والدینی، سبکهای پیوند والدینی را می سنجد. این مقیاس خودتوصیفی، بزاری گذشته نگر است و برای نوجوانان شانزده سال به بالا کاربرد دارد(۳۱). این ابزار دارای ۲۵ سوال ۴ گزینه ای می باشد که ۱۲ سوال، مراقبت و ۱۳ سوال بیش از حد حمایت کنند گی را بررسی می کند. نمرات بالا در مقیاس مراقبت، منعکس کننده والدینی گرم، مهربان و همدل می باشند. نمرات پایین در مقیاس مراقبت، گویای والدینی  سرد، طرد کننده و بی توجه است. نمرات بالا در مقیاس بیش از حدحمایت کننده بیانگر والدین کنترل کننده، مزاحم و افرادی است که تمایل دارند کودکشان همیشه بچه بماند. از سوی دیگر نمرات پایین در مقیاس بیش از حد حمایت کننده منعکس کننده والدینی است که به کودک آزادی می دهند و موجبات استقلال آنها را فراهم می آورند(۳۲).

منبع:

شایقیان، زینب؛ آگیلار وفایی، ماریا؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم(۱۳۹۰).بررسی طرح واره ها و پیوند والدینی در دختران نوجوان با وزن طبیعی، چاق و یا دارای علائم بی اشتهایی عصبی. پژوهنده، سال ۱۶، شماره ۱(ص.۳۰-۳۸).

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …