پرسشنامه کارآفرینی اجتماعی کارکنان

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای اندازه گیری کارآفرینی اجتماعی کارکنان از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مولفه های کارآفرینی اجتماعی(عاملان تغییر در بخش اجتماعی، انتخاب ماموریت در راستای ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی، شناخت و پیگیری فرصتهای جدید در جهت ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی، حضور در فرآیند مستمر نوآوری، تطابق و یادگیری، فعالیت جسورانه بدون توجه به محدودیت منابع موجود، ایجاد حس مسئولیت پذیری در قبال نهادهای مؤثر در ایجاد نتایج، خلق ساز و کارهای شبه بازاری جهت افزایش مسئولیت پذیری خود) و گویه های متناسب با آنها که ۵۳ گویه بود از مبانی نظری(مدل ارئه شده توسط دیز) استخراج شد و پس از اینکه با افراد صاحبنظر مصاحبه انجام شد به ۴۶ گویه تقلیل یافت. سپس بر اساس گویه ها، عباراتی تنظیم و در یک مطالعه مقدماتی پرسشنامه اجرا شد. پس از آن نمره کلیه عبارتها برای تجزیه و تحلیل به وسیله نرم افزار Lisrel وارد کامپیوتر شد، ۳ عبارت (۸، ۳۷ و ۴۶) که به وسیله نرم افزار نامناسب تشخیص داده شدند(عبارتهایی که قابلیت اعتماد پرسشنامه را کاهش داده، واریانس را پایین آورده و همبستگی منفی با نمره کل آزمون داشتند) علامت گذاری شد و با انطباق آنها با مبانی نظری و دریافت نظر اساتید راهنما و مشاور، از اینکه سوالات موازی پرسشنامه در سنجش خصیصه های مورد بررسی ایفای نقش نموده و حذف آنها بر روایی پرسشنامه اثری ندارد، اطمینان حاصل شد و در مرحله اجرای نهایی این سه سوال از مجموعه سوالات پرسشنامه حذف شدند…..

عبارتهای مؤلفه های کارآفرینی اجتماعی در پرسشنامه به شرح جدول زیر می باشد:

عبارات

مؤلفه ها

۳۸-۲۱-۱۷-۱۶-۸

عاملان تغییر در بخش اجتماعی

۵-۶-۱۴-۳۳-۴۰

انتخاب مأموریت در راستای ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی

۲-۱۱-۱۸-۲۰-۴۳

شناخت و پیگری فرصتهای جدید در جهت ایجاد و حفظ ارزشهای اجتماعی

۴-۷-۱۲-۱۳-۲۴-۲۶-۲۹-۳۱

حضور در فرآیند مستمر نوآوری، تطابق و یادگیری

۳-۱۰-۲۳-۲۷-۳۲-۳۴-۳۶-۳۷

فعالیت جسورانه بدون توجه به محدودیت منابع موجود

۱-۲۵-۲۸-۳۵-۳۹-۴۱

ایجاد حس مسئولیت پذیری در قبال نهادهای مؤثر در ایجاد نتایج

۹-۱۵-۱۹-۲۲-۳۰-۴۲

خلق ساز و کارهای شبه بازاری جهت افزایش مسئولیت پذیری خود

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. من سازمانی را که برایش کار می کنم درک می کنم و نسبت به آن مسئولیت پذیر هستم.
  2. من در مواقعی که دیگران مسائل را به عنوان مشکل می بینند، من آنها را فرصت می بینم.
  3. من از منابع کمیاب به بهترین وجه استفاده می کنم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۴۶

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

توضیحات:

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …