پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorدر این پرسشنامه سوالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه افعال سازمانی، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه نگرش فردی، سوالات؟؟؟ مربوط به مؤلفه وضعیت پاداش، سؤالات ؟؟؟؟ مربوط به مؤلفه انعطاف پذیری، سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه رهبری کارآفرین و سؤالات ؟؟؟ مربوط به مؤلفه فرهنگ کارآفرین بود.

مارگریت هیل، پایایی کارآفرینی سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ۸۵/۰ برآورد کرد. مؤلفه افعال سازمانی ۸۷/۰، مؤلفه افعال نگرش فردی ۸۰/۰، مؤلفه انعطاف سازمانی ۶۸/۰، مؤلفه وضعیت پاداش ۷۹/۰، مؤلفه رهبری کارآفرینانه ۸۶/۰، مؤلفه فرهنگ کارآفرینانه۹۱/۰ به دست آمد. در پرسشنامه استاندارد طراحی شده کارآفرینی سازمانی از آنجا که سؤالات از مقیاسهای نسبی بهره مند بودند، مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به ترتیب ضرایب ۵ ، ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شد و بدین ترتیب اطلاعات کیفی و ناپارامتریک با مقادیر کمی و عددی تعبیر شدند و در محاسبه ها ملاک عمل قرار گرفت.

از مقیاس لیکرت برای تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است. با توجه به این که در پرسشنامه کارآفرینی سازمانی از مقیاس پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید، پس از محاسبه مجموع این طیفها و کسر بر تعداد طیف ها، نمره ۳ به عنوان میانگین مفروض ممکن به دست آمد. در پرسشنامه استاندارد طراحی شده ویژگیهای شخصیتی به ترتیب برای گزینه های کاملا مخالفم، نسبتا مخالفم، نسبتا موافقم و کاملا موافقم ضرایب ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شد. با توجه به این که پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی به ترتیب برای گزینه های کاملا مخالفم، نسبتا مخالفم، نسبتا موافقم و کاملا موافقم ضرایب ۴، ۳، ۲ و ۱ در نظر گرفته شد. با توجه به این که پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی از مقیاس چهار ارزشی استفاده گردید، پس از محاسبه مجموع این ارزشها و کسر بر تعداد طیفها، نمره ۵۰/۲ به عنوان میانگین مفروض ممکن به دست آمد.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. دانشکده ما سرعت بالایی در معرفی و ارائه خدمات جدید دارد.
  2. به نظر شما میزان این خدمات جدید و نوآوری هادر مقایسه با دانشکده های مشابه چقدر است؟
  3. در دانشکده ما، میزان خدمات ارائه شده طی دو سال گذشته افزایش داشته است.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۴۸

مؤلفه ها: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تعداد مؤلفه ها: ۶

منبع : دارد

توضیحات: این پرسشنامه مناسب مؤسسات آموزشی مثل آموزشگاهها و دانشگاه ها و … غیره است که در واقع رویرکد مدیران آن را از حیث توجه به جنبه های کارآفرینی می سنجد.

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …