پرسشنامه کارآیی مدیران

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchor-مولفه های تعیین میزان کارآیی مدیران

سوالهای این پرسشنامه مفاهیم کارآیی را در ۴ مقوله و با ۴ گزینه”همیشه-بیشتر اوقات-گاهی اوقات-بندرت مورد سنجش قرار می دهد.

مولفه های کارآیی مدیران:

الف-استعداد و توانایی مدیر

ب-خصوصیات ابزار کار و محیط کار

ج-داشتن تجربه ، مهارت و اطلاعات کافی در مورد کار

د-انگیزه و شرایط و جو سازمانی

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۲۴

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

تفکیک مؤلفه ها: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …