پرسشنامه کارکردهای خانواده

ابزار سنجش خانواده به منظورِ تمیز میان خانواده های سالم و بیمار، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را اندازه گیری می کند. (FAD-I) همان آزمون سنجش خانواده است که براساس مدل مک مستر طراحی شده و نجاریان(۱۳۷۴) آن را هنجاریابی کرده است که دارای سه بعد: نقش ها، حل مشکل و ابراز عواطف می باشد. مواد این آزمون جمله هایی است که خانواده آزمودنی را توصیف می کند آزمودنی در واکنش به این گزاره ها، میزان انطباق خصوصیات توصیف شده را با شرایط خانواده خود، بر روی یک مقیاس لیکرت چهار طبقه ای کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، و کاملاً مخالفم مشخص می سازد. این آزمون به گونه ای نمره گذاری می شود که هر چه نمره خانواده بالاتر باشد خانواده سالم تر است و کارایی بهتری دارد. مجموع مواد(FAD-I)، ۴۵ آیتم است که ۲۰ مورد آن مربوط به نقش ها و ۱۷ مورد آن مربوط به حل مشکل و ۸ مورد آن مربوط به ابراز عواطف می باشد[۴۰].

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه شامل ۶۰ سوال می باشد و توسط زاده محمدی و ملک خسروی (۱۳۸۵) برای نشان دادن کارکردهای روانشناختی خانواده در جامعه ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. چک لیست مذکور دارای شش خرده مقیاس حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و یک خرده مقیاس عملکرد کلی می باشد. خرده مقیاس حل مساله با سوالات(…………)، خرده مقیاس ارتباط با سوالات(. …………)، خرده مقیاس نقشها با سوالات(. …………)، خرده مقیاس پاسخ دهی عاطفی با سوالات(……………)، آمیزش عاطفی با سوالات(……………)، کنترل رفتار با سوالات(……………….) و عملکرد کلی با سوالات(…………….) سنجیده می شود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل:Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۶۰

روایی و پایایی: دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها و سوالات هر مولفه: دارد

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …