پرسشنامه کارکرد خانواده

نام پرسشنامه : حمایت اجتماعی

فایل این پرسشنامه دارای مشخصات زیر است:

 روایی و پایایی : دارد

نمره گذاری: دارد

 تعداد سوال: ۱۴۶

 منبع : دارد

 مولفه ( ابعاد): دارد

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …