پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی

Anchorتحقیقات اخیر درباره کمال گرایی[۱] به این سازه همانند یک سازه چندبعدی می نگرند که شامل کمال گرایی سازگارانه[۲] و کمال گرایی ناسازگارانه[۳] می باشد. تفاوت کلیدی کمال گرایی سازگارانه و ناسازگارانه این است که در کمال گرایی ناسازگارانه با وجود شواهدی که حاکی از غیرواقعی بودن معیارها هستند، گرایشهای کمال گرایانه همچنان ادامه می یابند. همچنین تفاوت آنها در این است که کمال گرایان سازگار برای رسیدن به این معیارها تلاش لازم را می کنند ولی عزت نفس[۴] خود را از دست نمی دهند(لاول و لیمک[۵]، ۲۰۰۹). به طور کلی، کمال گرایی سازگارانه با بهزیستی روانشناختی و عملکرد تحصیلی و شغلی مناسب مرتبط است ولی کمال گرایی ناسازگارانه با پریشانی[۶]، عزت نفس پایین و نشانه های بیماری ذهنی[۷] مرتبط است(کلی[۸]، ۲۰۱۰).

پرسشنامه کمال گرایی (مثبت و منفی): کمال گرایی مثبت و منفی در این پژوهش از طریق پرسشنامه کمال گرایی (مثبت و منفی) که توسط استابر[۹] و همکاران(۲۰۰۷) طراحی شده است، ارزیابی شده است. این پرسشنامه ابتدا به منظور اندازه گیری”تلاش برای به کمال رسیدن” و “واکنشهای منفی نسبت به ناکامل بودن” در ورزش ساخته شد و برای اجرای آن در مدرسه توسط استابر و همکاران(۲۰۰۷) تغییراتی در آن داده شد. با توجه به اینکه آزمودنی های ما دانشجویان می باشند و این پرسشنامه در مدرسه اجرا شده است با تغییراتی جزئی در ماده های آن، قابل استفاده برای دانشجویان شده است. این پرسشنامه شامل دو بخش”تلاش برای به کمال رسیدن[۱۰]” و “واکنشهای منفی نسبت به ناکامل بودن[۱۱]” می باشد.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- در دانشگاه برای من مهم است در هر زمینه‌ای که تلاش می­کنم کامل باشد.

۲- در دانشگاه احساس می­کنم به کامل بودن نیاز دارم.

۳- در دانشگاه تا آنجا که به اهداف تحصیلی­ام مربوط است کمال­گرا هستم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۱۰

مولفه ها: دارد و مشخص شده است(کمال گرایی منفی و کمال گرایی مثبت)

نمره گذاری: دارد

تعداد مقالات همراه : ۱


[۱] – Perfectionism

[۲] – Adaptive Perfectionism

[۳] – Maladaptive Perfectionism

[۴] – Self-steem

[۵] – Lowell & Limke

[۶] – Distress

[۷] – Mental Illness

[۸] – Kelly

[۹] – Stoeber

[۱۰] – Striving for Perfection

[۱۱] – Negative Reactions to Imperfection

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …