پرسشنامه کمال گرایی هیل

 پرسشنامه کمال گرایی توسط هیل و همکاران(۲۰۰۴) ساخته شد و توسط جمشیدی و همکاران (۱۳۸۸) در جامعه ایرانی هنجاریابی گردید. این مقیاس دارای دو بعد کلی کمال گرایی مثبت(سازگارانه) و کمال گرایی منفی(ناسازگارانه) و شش خرده مقیاس تلقی منفی از خود، نظم و سازماندهی، هدفمندی، ادراک فشار از سوی والدین، تلاش برای عالی بودن و معیار های بالا برای دیگران، می باشد؛ به این صورت که خرده مقیاسهای نظم و سازماندهی، هدفمندی و تلاش برای عالی بودن بعنوان کمال گرایی مثبت و خرده مقیاسهای تلقی منفی از خود، ادراک فشار از سوی والدین و معیار های بالا برای دیگران بعنوان کمال گرایی منفی  در نظر گرفته می شوند. هیل و همکاران، (۲۰۰۴) گزارش دادند که همسانی درونی این پرسشنامه بالا است که طیفی از ۸۳/۰ تا ۹۱/۰ برای همه خرده مقیاسها را در بر می گیرد(لول و لیمکی[۱۵]، ۲۰۰۹). در پژوهش جمشیدی و همکاران (۱۳۸۸) ضریب پایایی کل مقیاس از روش آلفای کرونباخ ۸۹/۰ بود و برای بررسی روایی مقیاس از تحلیل عاملی با روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که مقیاس مذکور مشتمل بر ۶ عامل می باشد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

مقاله اصلی فارسی: دارد

تعریف مفهومی: دارد

مقاله اصلی انگلیسی: دارد

سوالات پرسشنامه به لاتین: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها و تعیین سوال مربوط به هر مولفه: مشخص شده است.

روایی و پایایی: دارد

تعداد مقالات مرتبط با کمال گرایی همراه فایل: ۵۹ (۴۹ انگلیسی و ۱۰ فارسی)

۴,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظم جویی هیجان emotion regulation

ابزارها و گستره پژوهش در زمینه نظم جویی هیجان

تعاریف نظم جویی هیجان emotion regulation نظم جویی هیجان فرایندی است که افراد از طریق …