پرسشنامه کنترل درونی- بیرونی جولیان راتر

Anchorاین مقیاس از ۱۰ عبارت به شیوه گزینه –بایست(جفت سؤال)تشکیل شده که در واقع کوتاه شده ی مقیاس اصلی منبع کنترل جولیان راتر[۱] می باشد.

لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ ذکر شده است.

این پرسشنامه پس از بازبینی توسط استاد راهنما از نظر تخصصی توسط هفت نفر از اساتید گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفت.

پایایی این پرسشنامه پس از اجرای مقدماتی روی ۲۵ نفر، توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. Anchorآلفای کرونباخ طبق برونداد نرم افزار SPSS برابر با ۶۳/۰، بود.

ضریب روایی آزمون اصلی منبع کنترل راتر که دارای ۲۹ سؤال می باشد،…………….

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۰

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد


[۱] -Rotter,J.

۴,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …