پرسشنامه کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در یادگیری الکترونیک

Anchorپرسشنامه کیفیت اطلاعات برگرفته از پژوهش بابلی و پیرسون(۱۹۸۳)، دیلون و مک لین(۱۹۹۲)، بارودی و ارلیکوسکی(۱۹۸۸) است(روکا و همکاران، ۲۰۰۶). و شامل ۹ گویه می باشد. پاسخ دهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بر دارد.

پرسشنامه قابلیت کاربرد ادراک شده، شامل عناصری چون ادراک مفید بودن، ادراک کاربرد آسان و سازگاری ادراک شده است که ادراک مفید بودن و ادراک آسانی کاربرد برگرفته از پژوهش دیویس(۱۹۸۹) و ادراک سازگاری اقتباس شده از پژوهش تایلر و تد (۱۹۹۵) است(چی یو و همکاران، ۲۰۰۵). و شامل ۶ گویه می باشد. پاسخ دهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بر دارد.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdf

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۱۴

روایی و پایایی: دارد

۳,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …