پرسشنامه کیفیت زندگی

این پرسشنامه برای مواردی چون کار بالینی، ارزیابی سیاست¬های بهداشتی و نیز تحقیقات و مطالعات جمعیت عمومی کارایی خود را ثابت کرده است. فرم ۳۶ عبارتی توسط واروشربون در سال ۱۹۹۲ در کشور آمریکا طراحی شد و اعتبار و پایایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.مفاهیمی که توسط این پرسشنامه سنجیده می شود، اختصاص به سن، گروه یا بیماری خاصی ندارند. هدف از طرح این پرسشنامه، ارزیابی حالت سلامت از هر دو نظر وضعیت جسمانی و روانی است که بوسیله ترکیب نمرات حیطه-های هشتگانه تشکیل دهنده سلامت بدست می آید. این پرسشنامه دارای ۳۶ عبارت است که ۸ حیطه مختلف سلامت را مورد ارزیابی قرار می دهد. ضمن اینکه این پرسشنامه سلامت را در دوبعد سلامت روانی(Psychological) و سلامت جسمانی(somatic) مورد بررسی قرار می دهد

قالب این فایل Word  است و سوالات مربوط به مولفه های مختلف آن مشخص شده است.

تعدادی از مولفه های این پرسشنامه:

۱-محدودیت در فعالیت ها، ۲-سلامت فیزیکی  ۳- درد ۴-سلامت عمومی ۵-انرژی۶-فعالیت های اجتماعی ۷-عواطف ۸-سلامت عاطفی

۲,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …