پرسشنامه گرایش به بوروکراسی

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorبرای سنجش میزان بوروکرات بودن افراد در این پژوهش تا سوال ۶ از پرسشنامه گرایش به بوروکراسی که در سال ۱۹۸۷ توسط دوبرین تهیه شده بود، استفاده گردید. پرسشنامه دوبرین شامل ۲۰ سوال که ۱۱ سوال گرایش به بوروکراسی و ۹ سوال عدم گرایش به بوروکراسی را می سنجید. این پرسشنامه برای تایید روایی محتوایی در اختیار ۴ تن از اساتید مدیریت قرار گرفت که ۶ سوال از ۱۱ سوال گرایش به بوروکراسی مورد توافق همه اساتید قرار گرفت و ۵ سوال مورد تایید واقع نشد. به دلیل کم بودن گویه ها بنا به صلاحدید اساتید پژوهشگر از پرسشنامه استاندارد گرایی محقق ساخته کارآمد(۱۳۸۹) که جهت دریافت پایان نامه کارشناسی ارشد خود به کار برده بود، استفاده کرد و ۸ سوال از این پرسشنامه به پرسشنامه به پرسشنامه قبلی افزوده شد و دوباره از اساتید نظر خواهی شد که در نهایت مورد تایید اساتید قرار گرفت، بنابراین روایی محتوایی این پرسشنامه تایید شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. این آزمون به بررسی و محاسبه هماهنگی درونی پرسشنامه طراحی شده می پردازد. پس از تحلیل نتایج به سویله نرم افزارSpss ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۷۴/۰ به دست آمد. بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار نیست.

تعدادی از نمونه سؤالات این پرسشنامه عبارتند از:

  1. Anchorمن برای ثبات شغلی ام ارزش قائل هستم.
  2. Anchorمن از کارکردن در سازمانی که کارکنان زیادی در سرتاسر کشور دارد، لذت می برم.
  3. قبل از اینکه شغلی انتخاب کنم، دوست دارم شرح شغل دقیق آن را مشاهده کنم.

مشخصات فایل این پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات: ۱۴

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

منبع : دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …