پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی

 اگرچه تفکر انتقادی اصطلاح نسبتاً جدیدی است که در قرن بیستم مطرح شده است لیکن، این فعالیت در افکار فلاسفه یونان باستان از جمله سقراط، افلاطون و ارسطو ریشه دارد. این فیلسوفان به طور طور کلی تفکر انتقادی را به منزله توانایی پرسش کردن، آزمودن و فکر کردن بر روی ایده ها و ارزش ها قلمداد می کردند (۳ ). از ابتدای قرن بیستم، متعاقبِ توسعه پژوهش های مرتبط با آموزش و یادگیری، تفکر انتقادی بنحو ویژه ای مورد توجه قرار گرفت (۱۹). در این راستا دیویی معتقد بود، تفکر انتقادی ناظر به قضاوت و التزام به شک گرایی است (۲۰). بلوم و همکارانش (۱۹۵۶) نیز به طبقه بندی حیطه شناختی پرداخته و معتقد بودند که دانشجویان باید در دانشگاه حداقل به سه سطح شناختی تفکر انتقادی یعنی تحلیل، ترکیب و ارزشیابی  برسند و آنها را برای ورود به دنیای کار به کار گیرند. پیاژه (۱۹۷۰) نیز ضمن اشاره به فرایند تعالی جویی متزاید در زندگی بشر، آن را سازنده فعال دانش تلقی می کند. به همین ترتیب، در دهه ۱۹۸۰ فراگیران و فرایند شناختی آنها مورد تأکید واقع شد و در نتیجه جنبش سازنده گرا پدیدآمد و تاکنون تاکید فزاینده بر تفکر انتقادی استمرار پیدا کرده است.

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه توسط فاسیون(۱۹۹۲) ساخته شده است و دارای ۷۵ گویه است(پرافتو، ۲۰۰۳) و دارای ۷ زیرمقوله می باشد که شامل زیر مقیاس حقیقت جویی(۱۲ عبارت)، ذهن باز(۱۲ عبارت)، قدرت تجزیه و تحلیل(۱۱ عبارت)، قدرت سازماندهی اطلاعات(۱۱ عبارت)، اعتماد به نفس(۹ عبارت)، میزان رشد یافتگی(۱۰ عبارت)، و جستجوگری(۱۰ عبارت) است. این مقیاس، مقیاس لیکرت ۶ درجه ای است و گزینه ۱ به معنای کاملا موافق و گزینه ۶ به معنای کاملا مخالف است.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: Word

تعداد سؤالات پرسشنامه: ۷۵

روایی و پایایی: دارد

منابع : دارد

روش نمره گذاری: دارد

تفکیک مؤلفه ها: ندارد

۵,۵۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …