پرسشنامۀ علایم نشانگان پیش از قاعدگی

Anchorپرسشنامه سنجش علایم نشانگان پیش از قاعدگی برای اندازه گیری میزان علایم شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. این پرسشنامه را صادقی در سال ۱۳۸۳ ساخته و سپس اعتبار و روایی آن را نیز تعیین کرده است و یک ابزار خودسنجی شامل ۸۳ سوال دارد که نظر افراد در ۴ بعد افسردگی، اضطراب، تحریک پذیری و علایم جسمانی بررسی می شود. سوالهای این پرسشنامه از علایم نامبرده در منابع مختلف روانپزشکی و زنان-مامایی استخراج گردیده است. در این پژوهش از زیرمقیاسهای اضطراب و علایم جسمانی استفاده شده است.

به منظور تعیین پایایی از دو روش ضریب آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده شد. در یک مطالعه، ازمایش بر روی ۴۰ نفر از جامعه آماری پزوهش، ثبات درونی پرسشنامه محاسبه گردید و ضریب آلفای کرونباخ ۹۸/۰ به دست آمد. در روش بازآزمایی، پرسشنامه دو بار و با فاصله زمانی یک ماه بر روی یک نمونه از جامعه آماری پژوهش اجرا شد و ضریب همبستگی بین نمره ها در دوبار اجرا ۸۲/۰ محاسبه گردید(صادقی، ۱۳۸۳).

تعدادی از نمونه سوالات این پرسشنامه:

۱- قبل از پریود ماهانه غمگین می شوم.

۲- قبل از پریود ماهانه احساس ناامیدی می کنم.

۳- قبل از پریود ماهانه احساس حقارت می کنم.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی : دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

روش نمره گذاری: دارد

مولفه ها: دارد

تعداد سوالات: ۸۳

تعداد مقالات همراه : ۱

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …