پرسشنامۀ فعالیت بدنی شارکی

پرسشنامۀ فعالیت بدنی شارکی

مقیاس فعالیت بدنی شارکی: برای تعیین میزان فعالیت بدنی سالمندان از پرسشنامه استاندارد میزان فعالیت بدنی شارکی[۱] استفاده شد.

پرسشنامه مذکور ۵ سؤالی بوده و هر سؤال دارای ۵ گزینه می باشد و براساس طیف لیکرت تهیه و تدوین شده است. به هر سؤال حداقل امتیاز ۱ و حداکثر ۵ تعلق می گیرد.

بنابراین مجموع امتیاز هر فرد در پرسشنامه بین ۵ تا۲۵ می باشد، بنابراین افراد در تحقیق حاضر به افراد فعال و غیرفعال تقسیم شده بودند.

 

مشخصات فایل مقیاس فعالیت بدنی شارکی:

  • روایی و پایایی: دارد

  • قالب فایل سوالات: Word

  • منبع: دارد

  • روش نمره گذاری: دارد

  • تعداد صفحات

  • تعداد سوالات: ۵

  • مقاله همراه: ۱


[۱] – Sharkey Physical Activity Index

۳,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …