پرسش‌نامه‌ پنج عامل بزرگ شخصیت

AnchorAnchorAnchorشخصیت گرایشها[۱] و خصوصیات پایداری است که تعیین کننده ی شباهتها و تفاوتها در رفتارهای روانشناختی(افکار، عواطف و اعمال( افراد است. این گونه رفتارها در طول زمان تداوم داشته و به راحتی نمی توان آنها را تنها پیامد فشارهای اجتماعی وزیستی یک لحظه در نظر گرفت(مدی[۲]، ۱۹۹۶). تاکنون نظریه های مختلفی در حوزه ی روانشناسی شخصیت ارائه شده است که از میان این دیدگاهها و نظریه ها، ارائه دیدگاههای صفت پیشرفت مهمی در این حوزه محسوب می شود. ارائه ی دیدگاههای صفت ارزیابی های گروهی در سنجش شخصیت را میسر ساخت. تا اواخر دهه ی ۱۹۳۰ بین روانشناسان و نظریه پردازان شخصتی توافق اندکی در مورد روشهای ارزیابی و اندازه گیری شخصیت وجود داشته است. در دهه ی ۱۹۴۰ نظریه های چند صفتی و روشهای ارزیابی گروهی در شخصیت توسعه می یابد و با ارئه ی دیدگا هایی مانند تئوری ۱۶ عاملی کتل[۳]، سه عاملی آیزنک[۴] و در نهایت رویکرد پنج عامل بزرگ شخصیت[۵] یا “پنج بزرگ[۶]” پیشرفت مهمی در نظریه های شخصیتی و روشهای اندازه گیری آن بوجود می آید.

مدل پنج عامل بزرگ شخصیت یا پنج بزرگ یکی از نافذترین نظریه های شخصیتی معاصر است که از طریق تحول نظریه های شخصیت و پیشرفت در روشهای اندازه گیری و تحلیل های آماری به وجود آمد. مدل پنج عامل بزرگ شخصیت در سالهای اخیر به عنوان رویکردی پرطرفدار و قدرتمند برای مطالعه ویژگیهای شخصیتی، مورد توجه بسیاری از روانشناسان قرار گرفته است. این مدل بر این باور استوار است که انسان موجودی منطقی است که می تواند شخصیت و رفتار خودش را توضیح دهد. بر اساس این نظریه ، اسنان موجودی است که روش زندگی خود را درک نموده و توانایی تجزیه و تحلیل کنشها و واکنشها خود را دارد.

ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. خرمائی(۱۳۸۵) بر اساس تحلیل عاملی، استقالا این پنج عامل در دانشجویان دانشگاه شیراز را مورد تایید قرار داد. در این میان، عامل روان نژندگرایی ۴/۱۱%، عامل گشودگی در تجربه ۴۶/۸%، عامل وظیفه گرایی ۸% ، عامل توافق پذیری ۷۳/۷% و عامل برون گرایی ۲/۷%  واریانس را توضیح دادند. این عوامل در مجموع توضیح دهنده ی ۴۳% واریانس کل بوده است. در پژوهش  این محقق، پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ در دامنه ای در حدود ۸۸/۰ برای روان نژندگرایی تا ۷۷/۰ برای برون گرایی گزارش شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه :

۱- من اغلب با افراد خانواده‏ام بگو مگو دارم.

۲- من به خوبی می‏توانم خود را طوری هدایت کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

مشخصات فایل پرسشنامه:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات:۶۰

نمره گذاری و تفسیر: دارد

تفکیک سوالات مربوط به هر مولفه : دارد

تعداد مقالات همراه : ۲

تاریخچه و تعریف مفهومی: دارد


[۱] – Tendencies

[۲] – Maddi

[۳] – Cattell

[۴] – Eysenck

[۵] – Five Factor Model  (FFM)

[۶] – Big Five

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …