پرسش نامه ترس از درد

AnchorAnchorAnchorAnchorاین پرسشنامه شامل ۳۰ آیتم است که ترس از درد را ارزیابی می کند. هر آیتم بر اساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت با دامنه ای از ۱(اصلا) تا ۵(بی نهایت) طبقه بندی شده است. پرسش نامه ترس از درد نسخه سه از سه زیرگروه درد شدید، درد خفیف و درد پزشکی تشکیل شده است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای این پرسشنامه در پژوهش حاضر برای ترس از درد کلی، عامل درد شدید، عامل درد خفیف و عامل درد پزشکی به ترتیب ۹۱/۰، ۸۶/۰، ۸۴/۰ و ۸۴/۰ بود.

مشخصات فایل پرسشنامه:

هدف پرسشنامه: ترس از درد را ارزیابی می کند

پرسشنامه اصلی به لاتین: دارد

روایی و پایایی : دارد

روش نمره گذاری: دارد

قالب فایل: Word

منبع: دارد

تعداد سوالات: ۳۰

تعداد مقالات همراه : ۱

مقاله اصلی: دارد

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …