پرسش نامه سنجش ارزش ویژه برند(مربوط به بانک ها)

ارزش واقعی در درون خدمت یا محصول وجود ندارد. بلکه این ارزش در ذهن مشتریان ایجاد می شود و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می کند(۱۳). شرکتهای موفق، نشان داده اند که برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار، توجه به این مفهوم ضروری است. بانکهای بزرگ جهانی نیز نشان دادند که حضوری قدرتمند در ذهن، تاثیر بسزایی بر جذب منابع مالی دارد.

به ادبیات علمی برند از دو بعد می توان نگریست: ” چگونه می توان یک برند قدرتمند ایجاد کرد.”. بعد اول، اشاره به منابع ارزش آفرینی برند برای شرکت یا مشتری دارد. در اصل در این بخش، بیان می شود که چه چیز در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل شکل می گیرد که سبب با ارزش شدن محصولی خاص با یک برند، نسبت به برند دیگر و یا محصول بدون برند می گردد(از نظر مشتری). و یا چه چیز برند را برای سازمان با ارزش می کند و چگونه سبب پیشبرد اهداف می شود(از منظر سازمان)(۱۸). بعد دوم، از درون سازمان می نگرد و بیان می کند که سازمان، چگونه فعالیتهای بازاریابی خود را برای ایجاد برند قدرتمند، منسجم سازد(۱۴).

ارزش ویژه ی برند بر مشتری

اگر چه برند به صورت آشکارا برای سازمان و شرکت ارزش آفرینی می کند، اما ریشه ی این ارزش در مشتری قرار دارد(۵)(۱۵)(۲۶). در حقیقت، ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری، تعیین کننده ی ارزش واقعی برند است. یکی از مدلهای جامع تشریح برند و برندگذاری، مدل ارزش ویژه ی برند مبتنی بر مشتری (ارائه شده توسط پرفسور کلر) است. این مدل درصدد است تا به دو سوال اساسی پاسخ گوید: “چه چیز برند را قدرتمند می سازد” و “چگونه می توان یک برند قدرتمند ایجاد کرد”(۹). ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، عبارت است از تاثیرات مختلف شناخت برند بر پاسخ مشتری به فعالیتهای برند. در این تعریف، سه مفهوم کلیدی “پاسخهای متمایز”، “پاسخ ناشی از شناخت برند” و “پاسخ مشتری به فعالیتهای برند” در رابطه با ارزش آفرینی برند آشکار است(۱۶)(۱۷)(۱۸). بنابر این می توان بیان داشت که تمام انواع فعالیتهای سازمانی، بر شناخت برند اثرگذار بوده و این تغییرات شناخت برند، بر پاسخها منعکس می شود. همچنین موفقیت بلند مدت برند سازمان، توسط تجارب حاصل از موفقیتهای کوتاه مدت بازاریابی تحت تاثیر قرار می گیرد(۲۷).

 معرفی Anchorپرسشنامه محقق ساخته ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری

در طراحی پرسشنامه، تحقیقات معتبر و پایان نامه های دکتری از دانشگاه های جهانی، بررسی شده و ابزارهای سنجش آنها مدنظر قرار گرفته و در تدوین پرسشنامه ی این تحقیق استفاده شده اند. به منظور سنچش پایایی ابزار سنجش، از الفای کرونباخ استفاده شد. میزان آلفای نهایی(با در نظرگفتن تحلیل عاملی)برای متغیرهای یادآوری برند(۷۲۷/۰)، تشخیص برند(۷۰۱/۰)، قدرت تصویر برند مرتبط با خدمات(۷۲۰/۰)، غیرمرتبط با خدمات(۷۹۵/۰)، اهمیت تصویر برند(۹۲۷/۰)، تصور از کیفیت(۶۷۸/۰)، اثربخشی(۷۰۰/۰)، تجارب(۷۰۹/۰)، و هویت تاریخی(۹۳۳/۰) و کل مقیاس(۹۶۲/۰) حاکی از پایا بودن ابزار است. همچنین به منظور سنجش روایی پرسشنامه، دو طبقه ی روایی منطقی و روایی سازه در نظر گرفته شده و در این راستا، روایی محتوی، اعتبار ظاهری و اعتبار عاملی بررسی شدند.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری:

۱- لطفا نظر خود را در رابطه با وضعیت شعار بانک ملت(بانک ملت، بانک شما) نسبت به ویژگیهای زیر را بیان کنید.

-توانایی شعار در نشان دادن بانکی با کیفیت

-توانایی در ترغیب شما به استفاده از خدمات بانکی

….

۲-لطفا نظر خود را در رابطه با وضعیت ظاهر داخلی و خارجی شعب بانک ملت نسبت به ویژگیهای زیر را بیان کنید.

-معرفی بانک به عنوان میراثی از گذشته

-توانایی در بیان قدمت بانک

-توانایی در ایجاد تجارب معمول

….

مشخصات فایل پرسشنامه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری:

روایی و پایایی: دارد

قالب فایل سوالات: pdf

منبع: دارد

تعریف مفهومی: دارد

تعداد صفحات: ۸

تعداد سوالات: ۱۳

مقاله همراه: ۱

تفکیک مولفه ها: دارد(یادآوری برند,تشخیص برند,قدرت تصویر برند مرتبط با خدمات,اهمیت تصویر برند,تصور از کیفیت,اثربخشی,تجارب,هویت تاریخی)

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …