پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی هوش فرهنگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و کیفیت روابط اجتماعی در مدیران مدارس

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی هوش فرهنگی بر اساس ویژگی های شخصیتی و کیفیت روابط اجتماعی در مدیران مدارس که در ۱۳ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

یکی از سازه های نسبتا جدید که به توانایی تعامل موثر در میان فرهنگ ها اشاره می کند مفهوم هوش فرهنگی[۱] است که برای نخستین بار توسط ارلی[۲] و انگ[۳] مطرح شد. هوش فرهنگی توانایی فرد در سازگاری موفقیت آمیز با محیط های فرهنگی جدید تعریف می شود که معمولا با بافت فرهنگی خود فرد نا آشناست (ارلی و آنگ، ۲۰۰۳). این هوش، با تمرکز بر قابلیت های خاصی که برای روابط شخصی با کیفیت اثر بخش در شرایط فرهنگی مختلف لازم است، بر جنبه ای دیگر از هوش شناختی تمرکز دارد (رحمانی و تهرانی پور، ۱۳۸۸).

-ضرورت و اهمیت پژوهش:

پرداختن به بحث هوش فرهنگی به ویژه طی یک دهه اخیر را باید ناشی از نیازی دانست که بشر امروزی با آن مواجه است. نیاز هر چه بیشتر به مدارای فرهنگی میان اقوام و ملیت های مختلف به سادگی قابل دست یابی نیست. بدبینی های میان قومیت های مختلف و بی اعتمادی های میان کشور های گوناگون که ریشه های تاریخی و بلند مدت دارند پدیده هایی نیستند که بتوان به سادگی آنها را تعدیل کرد. طرح بحث هوش فرهنگی ناشی از نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی در نظام جهانی در عصر حاضر بوده است (یزد خواستی، قاسمی و وحیدا ،۱۳۹۰).

-ادبیات پژوهش:

– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

منابع


[۱]  Cultural Intelligence

[۲] Early, P.C

[۳] Ang, S

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …