پروپوزال آماده مشاوره با عنوان تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد آدلری بر بهبود روابط بین فردی و اجتماعی دانش آموزان

Anchorپروپوزال آماده رشته مشاوره با عنوان تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد آدلری بر بهبود روابط بین فردی و اجتماعی دانش آموزان که در ۲۱ صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

– بیان مسأله:

Anchorارتباط مقوله ای است اجتماعی؛ بنابراین نمی شود آن را در زمره مباحث نو و جدید قرار داد و با این دید در خصوص آن گفتگو کرد. در واقع، خمیرمایه اجتماعی بودن انسان ها، ارتباط میان آن هاست. در بررسی بحث ارتباطات و زمینه تاریخی آن، می توان گفت از زمانی که انسانها تصمیم گرفتند در کنار یکدیگر زندگی کنند، نیاز به برقراری ارتباط به وجود آمد و انسان ها سعی کردند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از اینجا بود که بحث ارتباطات به عنوان مبحثی مهم و تعیین کننده در زندگی بشر مطرح شد (شاکر، ۲۰۰۷). البته نظام ارتباط بین افراد را می توان ارتباط یک انسان با تمام پیچیدگی هایش در ارتباط با دیگران و پیوستگی هایش با آنان دانست که در ابعاد جسمی و روانی صورت می گیرد (فرهنگی، ۱۳۹۰). در همین راستا روان شناسان اجتماعی تصریح می کنند که انسان ها به یکدیگر نیاز دارند و برای ارضای نیازهای خود به ناچار نیازمند ارتباط هستند. از نظر آنها پرداختن به کار و نتایج حاصل از آن و طول زمان اجرای آن تا حدود زیادی به برقراری ارتباط با دیگران بستگی دارد (بلند[۱]، ۲۰۱۱).

اهمیت و ضرورت

در اهمیت پژوهش حاضر باید گفت که انسان موجودی اجتماعی است و برای اینکه بتواند به حیات خود در اجتماع ادامه دهد، باید با همنوعان خود سازگاری و همنوایی داشته باشد. عدم سازگاری و همنوایی جوانان با سایر افراد بیشتر ناشی از عدم رشدیافتگی کامل اجتماعی آن هاست. این امر می تواند در دراز مدت شیرازه نظام اجتماعی را بر هم زند. داشتن روابط صحیح، سالم و مثبت با دیگران می تواند کلید رشد و کامل آدمی باشد (خلیلی، ۱۳۷۹).

-ادبیات پژوهش:

اسماعیلی نسب، علی زاده، احدی، دلاور، اسکندری، (۱۳۹۰) پژوهشی با هدف مقایسه اثربخشی دو روش آموزش والدین با رویکرد آدلر – درایکورس و بارکلی بر بهبود مولفه های محیط خانواده در خانواده های دارای فرزندان با اختلال سلوک انجام دادند. در این پژوهش نیمه آزمایشی، از میان ۵ مدرسه پسرانه منطقه ۷ تهران، والدین ۳۰ کودک دبستانی که بر اساس پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4) واجد ملاک های تشخیصی اختلال سلوک بودند، انتخاب و والدین آنها به طور مساوی و تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و در نهایت با افت آزمودنی، نتایج ۱۳ نفر والدین در گروه رفتاری، ۱۱ نفر در گروه آدلر – درایکورس و ۱۱ نفر در گروه گواه مورد بررسی قرارگرفتند. به منظور سنجش محیط خانواده از پرسشنامه محیط خانواده موس و موس (۱۹۹۳) استفاده شد و برای تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، در گروه آدلر – درایکورس کاهش معناداری در عامل تعارض و کنترل و افزایش معناداری در عامل جهت گیری فرهنگی و تاکید اخلاقی مذهبی نسبت به گروه گواه مشاهده شد. با این حال، در گروه رفتاری تنها در عامل تعارض نسبت به گروه گواه تفاوت دیده شد. نتیجه گیری: با توجه به نقش محیط خانواده در شکل گیری اختلال سلوک در کودکان، اثربخشی بیشتر روش آدلری بیانگر اهمیت این روش در اتخاذ راهبردهای درمانی مناسب برای اختلال سلوک است.

.– اهداف تحقیق

– فرضیه های تحقیق

– روش شناسی تحقیق

روش گردآوری داده‏ها

– جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

 روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

-منابع


[۱] Bland, M

۴,۹۹۹ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …