تاثیر خصوصیات شرکت و صنعت بر روی شرکت های کوچک

AnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorAnchorپروپوزال آماده حسابداری با عنوان:

تاثیر خصوصیات شرکت و صنعت برروی شرکت های کوچک

 

در ۲۳ صفحه در قالب فایل Word آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

  • بیان مسأله:
آنچه که تصمیم گیری مربوط به ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار می دهد به صورت کشف نشده باقی مانده است. شرکت ها به دلیل اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها (بعنوان منابع داخلی تامین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(بعنوان منابع مالی برون سازمانی) را شامل می شود)(رحیمیان، ۱۳۸۰). توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا و رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می رود، مدیریت باید در زمان روش تامین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تامین مالی شوند.(کردستانی، ۱۳۸۷).

 

  • ادبیات پژوهش:

پور حیدری(۱۳۹۱) به بررسی تاثیر ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر اختلاف مالیات ابرازی و قعطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. یافته های بررسی ۶۴ شرکت حاکی از آن است که از بین ویژگی های شرکت، اندازه، فرصت های رشد وسودآوری شرکت با اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت های مورد بررسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با این وجود، بین میزان اهرم مالی و عمر شرکت با اختلاف مالیات ابرازی و قطعی رابطع معناداری مشاهده نشد.
رام (۱۳۹۱) به بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. محقق اینگونه نتیجه گیری نمود که نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معکوس میان متغیرهای نقدینگی و فرصت های رشد با ساختار مالی شرکت های کوچک و متوسط بوده و سایر متغیرهای تحقیق شامل ریسک سیستماتیک، قیمت سهام، نوسانات سود فاقد رابطه معنادار با ساختار مالی شرکت های مذکور بوده اند.

 

  • اهداف تحقیق

 

  • فرضیه های تحقیق

 

  • روش شناسی تحقیق

 

  • روش گردآوری داده ها

 

  • روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها

 

  • منابع

 

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

نظریه چندگانه هوش گاردنر

نظریه چندگانه هوش گاردنر و تقسیم بندی های آن

نظریه چندگانه هوش گاردنر نظریه چندگانه هوش گاردنر بر این مبنا است که عملیات ذهن …