ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین (FAD)

ابزار سنجش خانواده بی اپشتاین به منظورِ تمیز میان خانواده های سالم و بیمار، الگوهای تبادلی میان اعضای خانواده را اندازه گیری می کند. (FAD-I) همان آزمون سنجش خانواده است که براساس مدل مک مستر طراحی شده و نجاریان(۱۳۷۴) آن را هنجاریابی کرده است که دارای سه بعد: نقش ها، حل مشکل و ابراز عواطف می باشد. مواد آزمون سنجش خانواده بی اپشتاین جمله هایی است که خانواده آزمودنی را توصیف می کند آزمودنی در واکنش به این گزاره ها، میزان انطباق خصوصیات توصیف شده را با شرایط خانواده خود، بر روی یک مقیاس لیکرت چهار طبقه ای کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، و کاملاً مخالفم مشخص می سازد. آزمون سنجش خانواده بی اپشتاین به گونه ای نمره گذاری می شود که هر چه نمره خانواده بالاتر باشد خانواده سالم تر است و کارایی بهتری دارد. مجموع مواد آزمون سنجش خانواده بی اپشتاین (FAD-I)، ۴۵ آیتم است که ۲۰ مورد آن مربوط به نقش ها و ۱۷ مورد آن مربوط به حل مشکل و ۸ مورد آن مربوط به ابراز عواطف می باشد[۴۰].

روش نمره گذاری پرسشنامه سنجش خانواده همراه با مولفه های هر کدام و تفکیک مؤلفه ها و سوالات هر مولفه ومنبع در داخل فایل توضیح داده شده است.

تعدادی از نمونه سوالات پرسشنامه سنجش خانواده بی اپشتاین:

۱) برنامه ریزی فعالیت های خانوادگی ما دشوار است ، چون ما یکدیگر را به درستی درک نمی کنیم.
۲) ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم .
۳) وقتی یکی از اعضای خانواده ما ناراحت باشد ، بقیه علت آن را می دانند .
۴) وقتی در خانواده ما از کسی کاری خواسته می شود، باید پیگیر بود تا به انجام برسد .
۵) اگر کسی در خانواده ما دچار مشکل شود، سایرین هم درگیر حل آن می شوند .
۶) ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم .
۷) هرگاه یک وضعیت اضطراری پیش می آید ، نمی دانیم چه بکنیم .
۸) گاهی خانه از چیزهای مورد نیاز ما خالی می شود ……….

۵,۰۰۰ تومان – خرید

مطلب پیشنهادی

بررسی کتاب حرفه های نوروساینس “Holmes is still the alter ego of many neurologists”

بررسی کتاب داستان جنایی انگلیسی The Complete Works of Sherlock Holmes

بررسی و نگاه کلی به کتاب The Complete Works of Sherlock Holmes کتابی که طی …