بایگانی بلاگ

پرسشنامه احساس انرژی اتواتر و کارملی

تقاضاهای شغلی که عمدتا همان عوامل استرس آور در محیط کار هستند، تبعات متعدد و فراوانی دارند. از میان این تبعات گسترده و فراوان می توان بر کاهش احساس انرژی و افزایش رفتارهای انحرافی اشاره کرد. احساس انرژی در واقع نقطه مقابل خستگی و فرسودگی است که طی آن فرد …

توضیحات بیشتر »