بایگانی بلاگ

پرسشنامه فناوری اطلاعات

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با نظر به چهار مولفه اصلی تشکیل دهنده مدل ثاقب تهرانی(کاربرد رایانه، کاربرد سیستمهای اطلاعات، کاربرد ارتباطات، کاربرد اتوماسیون اداری) بر اساس طیف لیکرت تنظیم و تدوین شد. پرسشنامه فناوری اطلاعات از ۴۴ سوال چهار گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت تشکیل شده …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در یادگیری الکترونیک

پرسشنامه کیفیت اطلاعات برگرفته از پژوهش بابلی و پیرسون(۱۹۸۳)، دیلون و مک لین(۱۹۹۲)، بارودی و ارلیکوسکی(۱۹۸۸) است(روکا و همکاران، ۲۰۰۶). و شامل ۹ گویه می باشد. پاسخ دهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در …

توضیحات بیشتر »