بایگانی بلاگ

بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران

هدف از این مطالعه بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران بود، به این منظور تعداد ۲۱۳۸ آزمودنی(شامل ۱۳۳۶ زن و ۸۰۲ مرد ) با میانگین سنی ۲۳ سال و ۴ ماه و دامنه سنی ۶۵-۷ سال به روش تصادفی خوشه ای از میان ساکنین استانهای …

توضیحات بیشتر »