بایگانی بلاگ

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

مقیاس اعتماد رمپل و هولمز

یک متغیر اساسی که در روابط نزدیک و صمیمی، اساس یک رابطه را تشکیل می دهد، اعتماد است. اعتماد، مهم ترین مسئله در رابطه زوجین است و اغلب در کنار تعهد و عشق به عنوان هسته مرکزی رابطه ایده آل در نظر گرفته می شود. برای سنجش اعتماد در روابط …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

اعتماد از مهمترین ویژگی های مورد نیاز در ایجاد ارتباط میان انسان ها است. با تغییر جوامع سنتی و تبدیل شدن آنها به جوامع مدرنی که دیگر روابط چهره به چهره، ویژگی غالب آن نیست، شکل گیر اعتماد نیز تغییر کرده است. در چنین شرایطی اعتماد با تعاریف متعددی همراه …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سنجش اعتماد اجتماعی صفاری نیا و شریف

اعتماد از مهمترین ویژگی های مورد نیاز در ایجاد ارتباط میان انسان ها است. با تغییر جوامع سنتی و تبدیل شدن آنها به جوامع مدرنی که دیگر روابط چهره به چهره، ویژگی غالب آن نیست، شکل گیر اعتماد نیز تغییر کرده است. در چنین شرایطی اعتماد با تعاریف متعددی همراه …

توضیحات بیشتر »

بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران

هدف از این مطالعه بررسی قابلیت اعتماد و اعتبار پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در ایران بود، به این منظور تعداد ۲۱۳۸ آزمودنی(شامل ۱۳۳۶ زن و ۸۰۲ مرد ) با میانگین سنی ۲۳ سال و ۴ ماه و دامنه سنی ۶۵-۷ سال به روش تصادفی خوشه ای از میان ساکنین استانهای …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط محقق بر مبنای الگوی مایر و دیویس(۱۹۹۵)، که اعتماد شناختی را ناشی از سه مولفه شایستگی، سوالات (۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۵، ۲، ۱، ۲۹)، شخصیت (۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۶، ۴، ۳) و خیرخواهی(۲۸، ۲۷، ۲۳، ۲۱، ۱۷، ۱۴، …

توضیحات بیشتر »