بایگانی بلاگ

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی

پرسشنامه محقق ساخته مزبور از نوع مداد کاغذی و دارای ۹۰ سوال و چهار عامل (فردی، آموزشی ،اجتماعی و خانوادگی) بود که در اجرای اولیه بر مبنای نتایج حاصل از آلفای کرونباخ و نظریات کارشناسان، تعداد سوالها به ۶۸ سوال تقلیل یافت. پس از آن در مرحله اجرای نهایی در …

توضیحات بیشتر »