بایگانی بلاگ

مقیاس افسانه پردازی شخصی -NPFS

در سال ۱۹۲۲ مفهوم خودمیان بینی را پیاژه معرفی کرد و تا اواسط دهه ۳۰ به طور اساسی و بنیادی درباره مفهومی که خود ارائه داده بود، تجدید نظر کرد[۱۳]. الکایند(۱۹۸۵) تئوری خودمیان بینی پیاژه را با مفهوم خودمیان بینی نوجوان گسترش داد و به دو ساختار ذهنی، خیال پردازی …

توضیحات بیشتر »