بایگانی بلاگ

پرسشنامه امید به زندگی میلر

پرسشنامه امید به زندگی میلر

مشخصات پرسشنامه امید به زندگی میلر این پرسش نامه شامل ۴۸ گویه است که یک طیف پنج گزینه ای از پاسخ ها را شامل می شود ( کاملا مخالف«۱» ، نسبتا مخالف«۲»، نظری ندارم«۳»، نسبتا موافق«۴»، کاملا موافق«۵») هر فرد با گزینش جمله ای که در رابطه با او صدق …

توضیحات بیشتر »