بایگانی بلاگ

پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار

پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار این پرسشنامه در تحقیقی که امیدوار (۱۳۸۶) انجام داد توسط محقق ساخته و نرم شد. برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه در اختیار پنج متخصص مشاوره در دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان قرار گرفت و روایی محتوایی پرسشنامه تایید شد. سپس این پرسشنامه به دو منظور روی …

توضیحات بیشتر »