بایگانی بلاگ

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری

پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: این پرسشنامه را که پنتریچ و دی گروت(۱۹۹۰) تهیه کرده اند، مقیاس باورهای انگیزشی با سه عامل خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان و مقیاس رفتارهای شناختی با دو عامل راهبردهای شناختی و خودتنظیمی را اندازه گیری می کند. نسخه نهایی این پرسشنامه شامل …

توضیحات بیشتر »