بایگانی بلاگ

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی ، یادگیری الکترونیک، زنجیره تامین، مدیریت دانش و اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی

عناوین پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت دولتی، پایان نامه های مربوط به یادگیری الکترونیکی، موضوعات پیشنهادی در حیطه زنجیره تامین، موضوعات پیشنهادی مدیریت دانش، فهرست اولویتهای پژوهشی مرکز آموزش مدیریت دولتی و….در این مجموعه گردآورده شده است که نزدیک به ۱۰۰۰ عنوان موضوع پیشنهادی ارائه شده است.

توضیحات بیشتر »