بایگانی بلاگ

پرسشنامه عزت نفس ایگلی

این ابزار توسط ایگلی[۱] تهیه و تدوین شد و سپس بوسیله فابیسونند و شیور[۲] در سال ۱۹۷۳ بهینه شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده است. لازم به ذکر است این پرسشنامه توسط رابینز(۱۳۷۷) و با استناد به منابع ذکر شده در فهرست مآخذ …

توضیحات بیشتر »