بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک رهبری بارنز و متنزکاس

مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری مدیر است و در این میان مدیریت آموزشی از دشوارترین و حساس ترین نوع مدیریت در سازمانهای عمومی …

توضیحات بیشتر »