بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش نگرش نسبت به برنامه ریزی استراتژیک

این پرسشنامه شامل ۲۷ سؤال می باشد. همچنین برنامه ریزی استراتژیک از ۵ مؤلفه: ۱-مأموریت ۲-اهداف ۳-فرصتها و تهدیدها ۴-نقاط قوت و ضعف ۵-تدوین استراتژی تشکیل شده است و بنابراین نگرش مدیران نسبت به هر یک از مؤلفه ها مطمح نظر قرار گرفته و با استفاده از سؤالات پنج گزینه ای …

توضیحات بیشتر »